kiểm toán là gì

Tìm hiểu thông tin về ngành kiểm toán

Kiểm toán nội bộ: thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán sử dụng cho nội bộ một tổ chức, đề xuất các hoạt